به وب سايت آرسین شیمی خوش آمديد
اعتماد شما افتخار ماست
فیلتر و کاغذ صافی


0


فیلتر و کاغذ صافی
فیلتر و کاغذ صافی

1
ممبران فیلتر سلولز استات 0.45-25 میلی متر
100 عددی
2
ممبران فیلتر سلولز استات 0.22-25 میلی متر100 عددی
3
ممبران فیلتر سلولز استات 0.45-47 میلی متر100 عددی
4
ممبران فیلتر سلولز استات 0.22-47 میلی متر100 عددی
5
ممبران فیلتر سلولز نیترات 0.45-25 میلی متر100 عددی
6
ممبران فیلتر سلولز نیترات 0.22-25 میلی متر100 عددی
7
ممبران فیلتر سلولز نیترات 0.45-47 میلی متر100 عددی
8
ممبران فیلتر سلولز نیترات 0.22-47 میلی متر100 عددی
9
ممبران فیلتر PTFE (ضد اسید) 0.45-47 میلیمتر
100 عددی
10
ممبران فیلتر PTFE (ضد اسید) 0.22-47 میلیمتر100 عددی
11
فیلتر سر سرنگی سلولز استات 0.45 - 22 میلی متر
100 عددی
12
فیلتر سر سرنگی سلولز استات 0.22 - 25 میلی متر100 عددی
13
فیلتر سر سرنگی سلولز نیترات 0.45 - 22 میلی متر100 عددی
14
فیلتر سر سرنگی سلولز نیترات 0.22 - 25 میلی متر100 عددی
15
فیلتر سر سرنگی Nylon66 با سایز 0.45 - 25 میلیمتر
100 عددی
16
فیلتر سر سرنگی Nylon66 با سایز 0.22 - 25 میلیمتر100 عددی
17
فیلتر سر سرنگی PTFE (ضد اسید) 0.45 - 13 میلی متر
100 عددی
18
فیلتر سر سرنگی PTFE (ضد اسید) 0.22 - 13 میلی متر100 عددی
19
هولدر شیشه فیلتراسیون همراه با ارلن 1000 cc
100 عددی
 Share تاريخ: 1397/06/24 مشاهده : 3314
همکاران ما :