به وب سايت آرسین شیمی خوش آمديد
اعتماد شما افتخار ماست
تیترازول و کیت های اندازه گیری
   کیت اندازه گیری سختی کل , کیت اندازه گیری کلسیم , کیت اندازه گیری قلیائیت , کیت اندازه گیری اسیدیته , کیت اندازه گیری گاز کربنیک , کیت اندازه گیری کلر , کیت اندازه گیری کلر قرصی و پودری , کیت اندازه گیری سیلیس , کیت اندازه گیری نیتریت , کیت اندازه گیری نیترات , کیت اندازه گیری ازن , کیت اندازه گیری منیزیم , کیت اندازه گیری آهن , کیت اندازه گیری فسفات , کیت اندازه گیری اکسیژن محلول , کیت اندازه گیری سولفیت  ,کیت اندازه گیری هیدرازین , کیت اندازه گیری آمونیاک , کیت اندازه گیری ارسنیک , کیت اندازه گیری منگنز , کیت اندازه گیری PH , کیت اندازه گیری تشخیص ید در نمک , کاغذ ph , کاغذ تورنسل , محلول بافر 4, محلول بافر 7, محلول بافر 9, محلول بافر 10, محلول هدایت الکتریکی , محلول کلرید پتاسیم , محلول سختی شماره 1, محلول سختی شماره 2, محلول ph , تیترازول اسید سولفوریک , تیترازول اسید کلریدریک , تیترازول اسید سود کاستیک , تیترازول اسید پتاس کاستیک , تیترازول اسید اگزالیک , تیترازول برمید پتاسیم , تیترازول کربنات سدیم , تیترازول نیترات نقره , تیترازول ید , تیترازول تیتروپلکس , بافر تیترازول

فروش انواع کیت های بررسی خوردگی میکروبی مورد نیاز در صنایع

فروش انواع کیت های شناسایی آلودگی های آب و سطوح

فروش انواع تیترازول آمپولی از کمپانی مرک آلمان

تیترازول اسید سولفوریک 0.1 نرمال

109984

تیترازول اسید سولفوریک 0.01 نرمال

109982

تیترازول اسید کلریدریک 0.1 نرمال

109973

تیترازول اسید کلریدریک 0.01 نرمال

109974

تیترازول اسید کلریدریک 1 نرمال

109973

تیترازول نیترات نقره 0.1 نرمال

109990

تیترازول دی کرومات پتاسیم

109959

تیترازول سود 1 نرمال

109956

تیترازول سود 0.1 نرمال

109959

تیترازول سدیم هیدروکسید

109959

تیترازول تیو سولفات سدیم

109950

تیترازول تیوسیانات آمونیوم

109900

تیترازول پتاس

109918

تیترازول پتاسیم هیدروکسید

109921

تیترازول پرمنگنات پتاسیم

109928

تیترازول ید

109910

تیترازول ا د ت آ

10992

تیتراوزل استاندارد آرسنیک


تیترازول استاندارد پتاسیم


تیترازول بافر 4

109884

تیترازول بافر 7

109887

تیترازول بافر 9 و 10


تیترازول پرمنگنات پتاسیم 0.1

109935

تیترازول سود 0.5 نرمال


تیترازول سود 0.01 نرمال


تیترازول کلریدریک 0.01 نرمال


  
0


تیترازول و کیت های اندازه گیری
تیترازول و کیت های اندازه گیری


کیت های اندازه گیری

محلول ها

تیترازول ها

کیت اندازه گیری سختی کل

محلول بافر 4

تیترازول اسید سولفوریک 1 نرمال

کیت اندازه گیری سختی کل (me225)

محلول بافر 7

تیترازول اسید سولفوریک 0.1 نرمال

کیت اندازه گیری سختی کل (آبهای تصفیه و خام)

محلول بافر 9

تیترازول اسید کلریدریک 1 نرمال

کیت اندازه گیری سختی کل (آب تصفیه شده)

محلول بافر 10

تیترازول اسید کلریدریک 0.1 نرمال

کیت اندازه گیری کلسیم

محلول هدایت الکتریکی 146.9 میکروزیمنس

تیترازول اسید سود کاستیک 1 نرمال

کیت اندازه گیری قلیائیت OH-

محلول هدایت الکتریکی 1413 میکروزیمنس

تیترازول اسید سود کاستیک 0.1 نرمال

کیت اندازه گیری H+

محلول هدایت الکتریکی 12890 میکروزیمنس

تیترازول اسید پتاس کاستیک 1 نرمال

کیت اندازه گیری گاز کربنیک محلول

محلول هدایت الکتریکی 58670 میکروزیمنس

تیترازول اسید پتاس کاستیک 0.1 نرمال

کیت اندازه گیری کلر ارتو تولئدین

محلول کلرید پتاسیم

تیترازول اسید اگزالیک 0.1 نرمال

کیت اندازه گیری کلر قرصی D.P.D

محلول سختی شماره 1

تیترازول برمید پتاسیم 0.1 نرمال

کیت اندازه گیری کلر پودری D.P.D

محلول سختی شماره 2

تیترازول کربنات پتاسیم 0.1 نرمال

کیت اندازه گیری کلر و pH ارتو تولئدین

محلول سختی شماره 3

تیترازول پرمنگنات پتاسیم 0.1 نرمال

کیت اندازه گیری کلر و pH ارتو تولئدین (me225)

محلول کلر آزاد (ارتوتولئیدن)

تیترازول کربنات سدیم 0.1 نرمال

کیت اندازه گیری کلر و pH قرصی D.P.D

محلول شماره 1 کلر آزاد (دی.پی.دی)

تیترازول تیوسیانات آمونیوم 0.1 نرمال

کیت اندازه گیری کلر و pH پودری D.P.D

محلول شماره 2 کلر آزاد (دی.پی.دی)

تیترازول تیوسولفات سدیم 0.1 نرمال

کیت اندازه گیری کلرور محلول در آب

محلول pH

تیترازول نیترات نقره 0.1 نرمال

کیت اندازه گیری سیلیس

کاغذ پی اچ 1 - 10

تیترازول ید 0.1 نرمال

کیت اندازه گیری نیتریت

کاغذ پی اچ 0 - 14

تیترازول تیترو پلکس A

کیت اندازه گیری نیترات

کاغذ تورنسل

تیترازول تیترو پلکس B

کیت اندازه گیری ازن

کیت شناسایی باکتریهای SRB

تیترازول تیترو پلکس C

کیت اندازه گیری منیزیم

کیت شناسایی باکتریهای وابسته به آهن

بافر تیترازول 4

کیت اندازه گیری آهن

کیت شناسایی باکتریهای احیا کننده نیترات

بافر تیترازول 7

کیت اندازه گیری فسفات (Hi)

کیت شناسایی باکتریهای تولید کننده اسید

بافر تیترازول 9

کیت اندازه گیری فسفات (Low)

کیت شناسایی باکتریهای هوازی

بافر تیترازول 10

کیت اندازه گیری اکسیژن محلول

کیت شناسایی باکتریهای بی هوازی

 

کیت اندازه گیری سولفیت

کیت شناسایی باکتریهای با نیازمندی های غذایی اندک

 

کیت اندازه گیری هیدرازین

کیت شناسایی باکتریهای احیا کننده تیوسولفات

 

کیت اندازه گیری آمونیاک

کیت شناسایی باکتری فلورسنت سودوموناس

 

کیت اندازه گیری آرسنیک

کیت شناسایی کل باکتریها

 

کیت اندازه گیری منگنز

کیت شناسایی همزمان کلیفرم و E.coli

کیت شناسایی کلیفرم و استافیلوکوک ها

کیت اندازه گیری pH (محلولی)

 کیت شناسایی کل بامتری ها و کلیفرم ها

کیت کنترل عفونت زدایی

کیت اندازه گیری pH (پودری)

کیت شناسایی کل باکتری ها و قارچ ها

 

کیت اندازه گیری pH (قرصی)

کیت شناسایی کلیفرم و قارچ ها

 

کیت اندازه گیری تشخیص ید در نمک

کیت شناسایی کل باکتری ها و سودوموناس

 
Share تاريخ: 1396/06/13 مشاهده : 3514
همکاران ما :