به وب سايت آرسین شیمی خوش آمديد
اعتماد شما افتخار ماست
مواد آزمایشگاهی Merck
 

0


مواد آزمایشگاهی Merck
مواد آزمایشگاهی Merck

1. -بوتیل استات extra pure (استیک اسید n- بوتیل استر) 101974

2. N-پنتان(1و3-دی متیل پروپان, دی اتیل متان) 820957

3. N-پنتان(1و3-دی متیل پروپان)(دی اتیل متان) extra pure 107176

4. N-دکان 820383

5. N-هپتان(n- دی پروپیل متان PA)  104379

6. N-هپتان(n- دی پروپیل متان)extra pure 104365

7. N-هپتان(n- دی پروپیل متان)HPLC 104390

8. N-هگزان (n-کاپرویل هیدرید,هگزیل هیدرید) 104372

9. N-هگزان (n-کاپرویل هیدرید,هگزیل هیدرید)PA 104367

10. N-هگزان (n-کاپرویل هیدرید,هگزیل هیدرید) extra pure 104368

11. N-هگزان (n-کاپرویل هیدرید,هگزیل هیدرید) lichrosolv 104391

12. N- تترادكان 814767

13. N-هیدروکسی سوکسینیمید(1-هیدروکسی-2و5-پیرولیدین دیون) 804518

14. N,N- دی متیلن استامید 803235

15. N,N- متیلن دي آکریل آمید(دی آکریل آمیدومتان,N,N-متیل انبیس(آکریل آمید)(BIS,MBA) 110897

16. N,N-دی متیل آنیلین(دی متیل آمینوبنزن) 803060

17. N,N-دی متیل فرمامید(فرمیک اسید دی متیل آمین)DMF 103053

18. N,N-دی متیل فرمامید(فرمیک اسید دی متیل آمین)DMF 822275

19. N,N-متیلن بیس آکریل آمید 101546

20. N,N-متیلن دی آکریل آمید 805968

21. N,N,N,N-تترامتيل اتيلن دي آمين(GFr)(TEMED,TMEDA) 110732

22. N,N,N,N-تترامتيل اتيلن دي آمين(GFr)(TEMED,TMEDA) 110732

23. NED(ان1 نفتیل اتیلن دی آمین دی هیدروکلراید 106237

24. O-آنیزیدین(2- متوکسی آنیلین,2-آمینو آنیسول,2-آمینو فنیل متیل اتر) 800461

25. P-آمینوتولوئیدن(4-متیل آنیلین) (4- آمینوتولوئن) 808315

26. P-آمینوتولوئیدن(4-متیل آنیلین) (4- آمینوتولوئن) 808315

27. P-آنیزیدین(4-متوکسی آنیلین)(4-آمینوآنیزول)(4-آمینوفنیل متیل اتر) 800458

28. S-والين( سنتز ) 2-آمينو 3- متابوتريك اسيد 816006

29. S-پرولین(پرولیدین 2-کربوکسیلیک اسید) 816019

30. TTCمعرف  

31. XRF 109014

32. آب HPLC 115333

33. آب التراپیور(دوتره) 101262

34. آدپیک اسید(بوتان,1,4-دی کربوکسیلیک اسید) 818650

35. آدپیک اسید(هگزان دیوئیک اسید) 818650

36. آدرنالین 10788

37. آرا بینوز (D آرا بینوز) 101494

38. آرتو فنيتيدين2- اتوكسي آنيلين( 5-آمينو فنتول) 807000

39. آرژنین (L-Arginine)  1547

40. آرژنین (بیوشیمی) (L-Arginine) 1542

41. آزوکارمین G 101593

42. آگاروز (جهت الكتروفورز) 116802

43. آئورین تری کربوکسیلیک اسیدآمونیوم سالتPA(آلومینون,آئورین تری کربوکسیلیت ) 100128

44. آس نفتول استات(3-هیدروکسی-2-نفتانیلید استات,استیک اسید)(p-تولوئیدید) 12481

45. آس نفتین (1,8- اتیلن نفتالن) 814312

46. آسكوربيك اسيد 100127

47. آکریل آمید(اکریلیک اسید آمید) 800830

48. آکریل آمید(جهت الكتروفورز) 100209

49. آکریل آمید(اکریلیک اسید آمید)+A1087 110784

50. آگارپودری extra pure  101615

51. آگاروز(جهت الكتروفورز) 116802

52. آگاروز(جهت ژل الكتروفورز نوكلئيك اسيد) 101236

53. آلبومين 112018

54. آلومینیوم استاندارد 19770

55. آلومینیوم اکساید خشک(گاما-آلومینا ) 1092

56. آلومینیوم پودر 1056

57. آلومینیوم تری ایزوپروپیلات(آلومینیمایزوپروپوکساید) 801079

58. آلومینیوم سولفات 18هیدرات extra pure(زاج سفید) 101102

59. آلومینیوم کلراید هگزا هیدرات extra pure 101084

60. آلومینیوم کلرایدخشک (هیدروکلریک اسید آلومینیوم سالت آنهیدروس) 801081

61. آلومینیوم نیترات نانوهیدرات extra pure 101086

62. آلومینیوم نیترات نانوهیدرات PA 101063

63. آلومینیوم هیدروکسید gel dried 101088

64. آلومینیوم آمونیوم سولفات دودکا هیدرات 101031

65. آلومینیوم گرانول 820051

66. آلومینیوم اكسايد90استاندارد 101097

67. آلومینیوم اكسايد 90اكتيواستاندارد 101077

68. آلومینیوم اكسايد(آلوم ارت) 101435

69. آلومینیوم پتاسيم سولفات دودكاهيدراتextra pure 101047

70. آلیزارین red (سدیم آلیزارین سولفونات ) PA 106279

71. آلیل آمین(3-امینو-1-پروپن) 800256

72. آليل-2و3-اپوكسي پروپيل اتر 800259

73. آمونیاک 25%(آمونیم هیدروکساید محلول) 105423

74. آمونیاک 25%(آمونیم هیدروکساید محلول)extra pure 105422

75. آمونیاک 25%(آمونیم هیدروکساید) PA 105432

76. آمونیاک 32%(آمونیم هیدروکساید) extra pure 105426

77. آمونیم آیرون II سولفات هگزا هیدرات (فروئوس آمونیوم سولفات)PA 103792

78. آمونیم آیرون II سولفات هگزا هیدراتextra pure 103791

79. آمونیم آیرون III سولفات دودکاهیدرات(فریک آمونیوم سولفات) PA 3776

80. آمونیم استات 1116Share تاريخ: 1396/06/13 مشاهده : 2667
همکاران ما :